basaksehir@tarhankoleji.k12.tr 0(212) 570 74 74

Okul Öncesi

Öncelikli amacımız; öğrencilerimizin hedeflediğimiz gelişim alanlarında en üst seviyeye ulaşmalarını sağlamak, dilsel, bedensel, zihinsel ve duygusal gelişim süreçlerinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, kendi hızlarında öğrenmelerine uygun, güvenli eğitim – öğretim ortamları oluşturmak ve onları ilkokula hazırlamaktır.

Psikomotor Alan

Hedefimiz öğrencilerimizin bireysel gelişimleri doğrultusunda bedensel koordinasyonlarını sağlamaktır.

Sosyal Duygusal Alan

Öğrencilerimizin duygusal anlamda gelişimlerini desteklemektir.

Dil Alanı

Öğrencilerimizin Türkçeyi kurallarına uygun ve düzgün kullanabilmeleri, arkadaşları, öğretmenleri ve diğer yetişkinlerle iletişim kurabilmeleri, kendini ifade edebilmelerini desteklemektir.

Bilişsel Alan

Bu alandaki hedefimiz öğrencilerimizin özgün düşünme, akıl yürütme, problem çözme, dikkat, algı ve benzeri zihinsel süreçlerde yaş ve bireysel gelişimlerine özgü gelişimlerini desteklemektir.

Öz bakım Becerileri

Bu alanda asıl hedefimiz kendine yetebilen bireyler yetiştirebilmektir.

Okul öncesi bölümümüzde; öğrenciyi merkeze alan, oyun temelli bir eğitim modeli uyguluyoruz. Öğrencilerin sorgulamalarını ve keşfetmelerini sağlayacak etkinliklerle derslerimiz işlenmektedir. Öğrencilerimizin yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi hedef alan, kültürel ve evrensel değerleri benimsemelerini sağlayan, aile eğitimi ve katılımını önemseyen bir anlayışla çalışmalarımızı modelliyoruz.

Okul öncesi bölümümüzde, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, Türkçe dil etkinlikleri, kavram ve matematik çalışmaları, STEM çalışmaları, İngilizce ve ikinci yabancı dil dersleri, müzik, drama, satranç, bale ve modern dans çalışmaları, cooking etkinlikleri gibi birçok etkinliğimiz ve dersimiz bulunmaktadır. Bu derslerimizde öğrencilerimizin beş gelişim alanında gelişmelerini sağlayacak etkinlikler yapılmaktadır.. Öğrencilerimiz eğlenerek ve oyunlarla etkinliklere katılmakta, aynı zamanda bilişsel ve duygusal anlamda gelişimlerini sürdürmektedirler.

Kişisel Beceriler

Eğitim Programı

Yanımıza Aldığımız Kavramlar

Güven
Sağlık
Sevgi
Aidiyet
Mutlu ve huzurlu bir eğitim öğretim ortamı
Bilişsel, ruhsal,duygusal, mental ve fiziksel iyi oluş
Sosyo-kültürel ve temel akademik becerilerin eş zamanlı gelişimi.
Yabancı Dil ve Kültürel Farkındalık.
Global Beceriler
Evrensel Değerler

Temel Amaçlarımız

Ana Dil, Bilim Dili, Sanat Dili ve Yabancı Dil
Öz-güven, öz-kontrol, öz-bakım ve öz-denetim
Akranlarıyla pozitif iletişim
Soru sorma
Araştırma yapma
Bilgiye ulaşmanın doğru ve bilimsel yollarını keşfetme
Çocukların ilkokula hazırlık olarak okuma – yazma çalışmaları

Temel İlkelerimiz

Çocuk Merkezli,
Oyun Temelli
Keşfederek Öğrenme Öncelikli,
Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Planda Olduğu
Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alan
Aile Eğitimi ve Katılımını Önemseyen,
Çok Yönlü Değerlendirme Sürecini Gerçekleştiren,
Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıK Rehberliğinde

Sistem Dinamiklerimiz

Sorgulama ve Proje Tabanlı Öğrenme
Yaratıcılık Eğitimi
Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Kavram ve Matematik Çalışmaları
Türkçe Dil Etkinlikleri
STEAM Çalışmaları
İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Çalışmaları
Oyun ve Hareket Çalışmaları
Müzik ve Drama Çalışmaları
Satranç ve Bilişim Teknolojileri Çalışmaları
Bale, Modern Dans ve Halk Oyunları Çalışmaları
Oyun Merkezli Yaklaşım
Disiplinler Arası Yaklaşım
Global Farkındalık Çalışmaları

Yaş Gruplarımız

36-48 AY
48-60 AY
60-72 AY

Haftalık Bültenler

Öğrencilerimizin, geçmiş haftaya yönelik akademik bilgilerini kapsayan açıklamalar, dijital kaynak ev çalışmalarını içeren HAFTALIK BÜLTENLER K12Net üzerinden velilere gönderilir.

Geliştirme Pekiştirme Çalışmaları

Tüm disiplinlerde geliştirici ve pekiştirici ödevlerle öğrencilerin bilişsel gereksinimlerini karşılıyoruz. Öğrencilerin öğrenme, inceleme, üretme, araştırma, güdülenme gereksinimlerini geliştirerek onların daha iyi donanımlı bireyler olmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

 
 

Dersler

Yabancı Dil

Okul öncesi dönemde amacımızın çocuklara yabancı dil öğretmekten ziyade asıl amacımızın çocukların yabancı dile karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır.Bu dönemde ingilizce eğitimi verirken çocuklara doğru telaffuz kazandırma, günlük yaşantıya aktarma, dil öğrenmeye temel oluşturma ve öğrencinin yabancı dil kültürünün farkına varması gibi hedeflerin kazandırılması amaçlanmaktadır.Hikaye okuma, drama ve sanat etkinlikleri yaparak, kavram ve kazanımlar baz alınarak eğitim verilmektedir.

Sorgulama planında bulunan temalar diğer disiplinlerle eşgüdümlü olarak ele alınır ve öğrencinin dünyasına yeni giren kavramlar yabancı dilde de ele alınarak yeni kavramlar pekiştirilir. Sayma, şekilleri tanıma, vücut bölümlerini, hayvanları isimlendirme, yaşam döngüsü gibi Matematik ve Fen içerikleri de İngilizce programımızda yer alır. Öğrencilerimiz hazırlık sınıfında Phonics ve Literacy dersleri ile İngilizce okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına başlar.

İkinci yabancı dil olarak İspanyolca/Almanca eğitimine başlanır. Başlangıç düzeyi eğitim verilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilerimizde olumlu benlik algısı oluşturma,duygularını tanıma ve yansıtma,kendisini yönetebilme becerisi kazandırma,etkin iletişim becerileri sağlama ,bilinçli davranış geliştirme ,sorun çözme becerileri geliştirme rehberlik biriminin yanında yer aldığı kavramlardır ve PDR birimimiz hedeflerini bu doğrultuda oluşturmaktadır.

Tarhan Okulları PDR Birimi olarak okullarımızda gelişimsel,kapsayıcı ve önleyici rehberlik anlayışını benimsemekteyiz .

 • Okul Öncesi Dönemde Yapılan PDR Çalışmaları
 • Öğrencilerimizin süreç içerisindeki duygusal, bilişsel ,sosyal ve motor becerilerinde  gelişim takibi,desteği ve müdahalesinin eşgüdümlü yapılması
 • Okula uyum çalışmaları (oryantasyon )
 • Öğrencilerimizin bilişsel gelişimine  yönelik test ve envanterler
 • Öğrencilerin kişisel  ihtiyaçları ve gelişim özellikleri doğrultusunda her öğrenciye yönelik bireysel destek çalışmaları
 • İlkokula uygunluk ve  hazırlık çalışmaları

Rehber Öğretmenler Tarafından Yıl İçinde Yürütülen Çalışmalar

 • Bireysel öğrenci-veli  görüşmeleri,
 • Grup çalışmaları
 • Rehberlik Dersleri
 • Düzenli periyotlarda veli bültenleri
 • Veli seminerleri
 • PDR-Öğretmen görüşmeleri (öğrenciye yönelik takip,destek,müdahale çalışmaları)

Ölçme ve Değerlendirme

Tarhan Koleji, eğitim öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri toplamak ve değerlendirmek; öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar yürütülürken Akademik Direktör, Koordinatörler, Okul Müdürleri, Bölüm Başkanları, Müdür Yardımcıları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve ilgili öğretmenler işbirliği içerisinde hareket etmektedirler.

Genel ilkemiz, “Her öğrenci her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir.” ilkesidir. Ölçme ve değerlendirme sistemimiz; eğitim sistemimizin ve eğitim programlarımızın ayrılmaz birer parçasıdır.

 • Öğrenci Gelişim Raporları
 • Yabancı Dil Öğrenci Gelişim Raporları 
 • Rubrikler
 • Değerlendirme Ölçekleri
 • Checklistler
 • Dönem Karneleri

Etkinlikler

Robotik & Kodlama

Robotik Kodlama ve Yazılım dersi, öğrencilerin teknolojiyi takip eden bireylerden öte teknolojiyi üreten bireylerin yetişmesini hedefler.

Robotik kodlama öğrenme, çocukların; sorgulayıcı düşünme, analiz etme, görsel düşünme, problem çözme ve günümüzün en çok önemsenen algoritmik düşünme kazanımları destekliyor.
Robotik kodlama, 21.yüzyıl becerilerinden olan bilgi ve iletişim teknolojilerine aşinalık, üretkenlik-yaratıcılık, girişimcilik ve sorgulayıcı bakış açısına dair işe yarar bilgiler içeriyor. Eğitim yoluyla edinilen bu bilgiler; okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyindeki çocukların geniş bir bakış açısına sahip olarak kendi potansiyellerini keşfetmeleri de destekliyor.

Sonuç olarak robotik kodlama öğrenmek, hem bilgisayar aracılığıyla kodlamayı tanımayı hem de somut olarak robotların nasıl çalışacağını öğrenmeyi kapsar. STEM becerileri ile birlikte robotik kodlamayı kavrayan çocuklar, yeni nesil diye tarif edebileceğimiz ihtiyaç ve talepleri çok daha erken yaşlarda öğrenmiş olurlar. Ayrıca bilişim ve teknoloji ile tanışan çocuklar, -eğer isterlerse- bu alandaki mesleklerde kariyer hedefleme yolunu seçebilirler.

Düşünme Becerileri

GLO-MIND tekniği ile öğrencilerimizin Düşünme Becerilerini, akıl oyunları ile geliştiriyoruz

Akıl Oyunları Öğrencilere Ne Kazandırır ?

 • Akıl yürütme 
 • Takım çalışmasına dahil olabilme ve bir takımı yönetebilme 
 • Bilgi okur yazarı olabilme 
 • Bilgiyi doğru ve etkin kullanabilme 
 • Esnek ve uyumlu çalışabilme 
 • Problem çözebilme 
 • Sunum yapabilme 
 • Grupla yapılan etkinliklere katılma 
 • Turnuva ve yarışma kurallarına uyma 
 • Kazananı tebrik etme 
 • Hayal gücünde gelişim gösterme 
 • Üretkenlikleri ve yaratıcılıkları becerileri artar…

Öğrencilerin seviyesine göre belirlenmiş özel oyunlarla müfredat kazanımlarının eşleştirilmesi sağlanır.

GLO-MIND Nasıl Çalışır ?

 • Her sınıf seviyesi için belirlenen en az 3, en fazla 6 oyun seçilir. 
 • Bu şekilde onların bilişsel, duygusal, sosyal alanlarının gelişimi desteklenir. 
 • Bu süreçte 3 aşama vardır.
 • 1. AŞAMA: Giriş – Oyunların tanıtılması 
 • 2. AŞAMA: Keşif – Oyunların oynanması ve stratejilerinin keşfedilmesi 
 • 3. AŞAMA: Yansıtma – Oyunda öğrendikleri kazanımların derse aktarılması 

Oyun Kategorileri 

 1. Matematiksel işlem oyunları 
 2. Sözel-dilsel oyunlar 
 3. Şekil-zemin ve geometrik oyunlar 
 4. Dikkat, hafıza ve odaklanma oyunları 
 5. Akıl yürütme ve mantık-muhakeme oyunları
 6. Motor beceri oyunları 
 7. Zaman yönetimi oyunları

Stem Maker

Eğlenceli Bilim Deney Setleri ile öğrencilerimizin bilimsel okuryazarlık gelişimine katkı sağlıyoruz. Bu alanda en etkili yöntem uygulamalı Fen Bilimleri eğitimidir. Bu doğrultuda; 

Eğlenceli Bilim’le çocuklar;

 • Bilimden ilham alır,
 • Bilimi keşfeder,
 • Bilimi günlük hayatlarıyla ilişkilendirir.

Kulüpler

Ders saatleri içinde yapılan Kültürel & Sanatsal, Bilimsel & TeknolojikYabancı DilSportif ve Kişisel Gelişim çalışmalar KULÜP olarak adlandırılmıştır

Ders programlarından ayrı ve bağımsız, Tarhan Kolejinin temel felsefesine uygun, değişik alanlarda tamamlayıcı ve geliştirici programlarla öğrencilerin gereksinimlerini karşılayarak tüm ve çok yönlü gelişimlerini sağlamak,

 • Öğrencilere Kültürel & Sanatsal, Bilimsel & Teknolojik, Yabancı Dil, Sportif ve Kişisel Gelişim alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek bireysel yeteneklerini açığa çıkarmalarına, bunları kullanabilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin paylaşımcı, demokratik, katılımcı, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirerek, grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek; özgüven duygularını artırmak,
 • Öğrencileri, zorunlu dersler ortamı dışına taşıyarak, bir ölçüde zihinsel ve duygusal olarak rahatlamalarını sağlamak; böylece eğlenerek eğitilmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünme, projelendirme, üretkenlik yetilerini geliştirme, sorumluluk duyma, toplumsal yaşama uyum sağlama, bulundukları ortamdan, toplumsal yaşamdan ve genel olarak yaşamdan zevk alma, iletişim kurma, okul yaşamını sevme gibi çok yönlü gelişimlerine ortam hazırlamak,
 • Etkinlikler aracılığı ile öğrencilerin öğrenme, inceleme, üretme, araştırma, güdülenme gereksinimlerini geliştirerek onların daha iyi bireyler olmalarına yardımcı olmak,
 • SATRANÇ 
 • YARATICI DRAMA 
 • MODERN DANS
 • BALE
 • HALK OYUNLARI
 • COOKING
 • CİMNASTİK
 • PİYANO
 • YARATICI SANAT
 • SERAMİK
 • TUVAL BOYAMA

Atölyelerimiz

 • Hayal Atölyesi
 • Cooking
 • Drama
 • Müzik
 • Görsel Sanatlar
 • Fotoğrafçılık
 • Robotik Kodlama
 • Spor Salonları
 • Cimnastik
 • Havuz