basaksehir@tarhankoleji.k12.tr 0(212) 570 74 74

Lise

Lise

TARHAN lisesinde ana hedefimiz, öğrencilerimizi  üniversiteye ve hayata en iyi şekilde hazırlamaktır. Lise seviyesinde sunduğumuz güçlü akademik programımız, uluslararası programlarımız ,ders dışı etkinliklerimiz ve deneyimli kadromuz ile öğrencilerimize istedikleri üniversiteye girebilmeleri için destek olmaktayız. Öğrencilerin  farkındalıklarını ve eleştirel düşünmelerini destekleyerek hayata hazırladığımız eğitim modelimizde kişisel ilgi ve yetenekleri ön planda tutmaktayız.

Yanımıza Aldığımız Kavramlar

Güven
Sağlık
Sevgi
Aidiyet
Mutlu ve huzurlu bir eğitim öğretim ortamı
Bilişsel, ruhsal,duygusal, mental ve fiziksel iyi oluş
Sosyo-kültürel ve temel akademik becerilerin eş zamanlı gelişimi
Yabancı Dil ve Kültürel Farkındalık.
Global Beceriler
Evrensel Değerler

Temel Amaçlarımız

lgi ve Yetenekleri Geliştirmek,

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Benimsetmek,

Milli ve Evrensel Değerleri Eğitime Entegre Etmek,

Dünyanın iyi oluşuna katkıda bulunan bireyler yetiştirmek,

Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak,

Güvenli, girişimci, çağdaş, teknolojiyi etkili kullanan, estetik ve global farkındalık sahibi bireyler yetiştirmek,

Sistematik ve analitik düşünebilen bireyler yetiştirmek,

Temel İlkelerimiz

Öğrenci Merkezli,

Sorgulama Temelli,

Keşfederek Öğrenme Öncelikli,

Yaratıcılığın Geliştirilmesi Ön Planda Olduğu,

Kültürel ve Evrensel Değerleri Dikkate Alan,

Aile Eğitimi ve Katılımını Önemseyen,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığının Rehberliğinde,

STEAM Çalışmaları,

Yabancı Dil Merkezli,

Dijital Yetkinlikleri Önemseyen,

Sistem Dinamiklerimiz

Ana Dil, Matematik Dili, Bilim ve Sanat Dili Çalışmaları
Proje Tabanlı Öğrenme
Dijital ve IT Tabanlı Çalışmalar
Geleneksel MUN (Model Birleşmiş Milletler) Konferansları
Rehberlik Çalışmaları
İstihdam Edilebilirlik ve Kariyer Becerileri Planlamaları
Süreç ve Sonuç Odaklı Ölçme Değerlendirme Sistemi
STEAM Çalışmaları
İngilizce ve İkinci Yabancı Dil Çalışmaları
Yurt İçi ve Yurt Dışı Multidisipliner Eğitim Gezileri
Yaratıcı Müfredat Vİzyonu
Disiplinler Arası Yaklaşım 
Global Farkındalık Çalışmaları
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları (YKS)
Uluslararası Akreditasyon ve Sertifikalandırma

Dersler

Eğitim Programı

YKS HAZIRLIK

Öğrencilerimiz 9. Sınıftan itibaren sınav hazırlığı sürecine dahil olur. Ulusal müfredat, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık için ek derslerle desteklenmektedir

 •  Öğrencilerimize 9. Sınıftan itibaren  sınav alışkanlığı kazandırmak ve eksik kazanımlarını tespit etmek amacıyla her sınıf düzeyinde  ünite sonlarında ÜDS (ünite değerlendirme sınavı) ,Konu Tarama Testleri ve Kazanım Değerlendirme Sınavları uygulanır.
 • 10. Sınıf öğrencilerimize yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda  uzman kadromuzun desteği ile alan seçimleri ve kariyer planlamaları başlatılır.
 •  Öğrencilerin eksikliklerini gidermek için ders saatleri dışında öğretmenler tarafından ek dersler yapılmaktadır. Amaç, yapılan çalışmalarla öğrencilerin eksiklerini gidererek bir sonraki konuyu daha iyi anlamalarını sağlamaktır.
 •   9,10 ve 11. Sınıf düzeyinde Spiral sınav hazırlık sistemimize uygun her ay bir deneme sınavı uygulanır.
 • 12. sınıflarımız için her hafta  TYT/AYT deneme sınavları dönüşümlü olarak uygulanır.
 •  Sınav hazırlığı kapsamında öğrencilerimiz 11. Sınıf  2. Eğitim/ Öğretim döneminden başlayarak cumartesi günleri YKS kurs programı ile desteklenir.
 • Öğrencilerimiz rehberlik birimi ve eğitim koçları tarafından bireysel hazırlanan çizelgeler ile takip edilir. Kazanım analizli raporlar ile eksikleri belirlenip bireysel destek sağlanır.
 • Proje tabanlı ve teknoloji destekli yöntemler, laboratuvar çalışmaları,  geziler ve meslek tanıtımları, öğrenme deneyiminde farkındalığı arttırmak için uygulanır.

Yabancı Dil

Lise döneminde amacımız; öğrencilerimize gelecek akademik ve iş yaşamlarında onlara fayda sağlayacak yabancı dil bilgi ve becerilerini kazandırmaktır .Bu dönemde yabancı dil eğitimi verirken öğrencilerimize hedeflerine ulaşmak için edinmesi gereken 21. yüzyıl becerilerini ve bağlantılı olarak iletişim ve dil becerilerinin önemini kavratırız. Öğrencilerimize gerçek hayatta karşılaşabilecekleri kesitleri dil modellemeleri ile göstererek bu alanlarda pratik yapmalarını sağlamak için drama ve role play tekniklerini kullanırız. Yabancı Dil ağırlıklı bir ders programı olan  9. sınıf öğrencilerimize, dilbilgisi kazanımlarını pekiştirmek amacıyla düzenli aralıklarla yapay zeka destekli dijital ödevlendirmeler yapar ve tespit edilen eksiklerinin giderilmesi için ek çalışmalar veririz. 

Yabancı dil derslerimiz sorgulama temelli bir yaklaşım kullanılarak, yabancı dilde, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinin ;yanı sıra, yaptığımız projeler, grup çalışmaları ve sunumlar esnasında öğrencilerimizin, yaratıcılık, işbirliği, eleştirel düşünme, iletişim, problem çözme ve sunum becerilerini de geliştirmeyi hedefleriz.

Yabancı dil derslerimizde yaptığımız uluslararası kültür açılımları ile öğrencilerimizin farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmasını ve farklılıklardan keyif almasını amaçlarız. 

Tüm Lise öğrencilerimiz, yapay zeka destekli dijital platformlardan sağlanan geliştirme ve pekiştirme çalışmalarıyla dilbilgisi, yaratıcı yazma, okuduğunu anlama ve telaffuz  konularında çalışırlar. 

Lisede, öğrencilerimize sonuç ve süreç odaklı yazma çalışmaları yaptırarak onların kendilerini yaratıcı bir şekilde, yazılı olarak ifade etmelerine katkıda bulunuruz. 

Öğrencilerimizin uluslararası standartlarda dil seviyelerini ölçmek ve belgelendirmek; akademik yıl içerisindeki gelişimini değerlendirmek amacıyla öğrencilerimize akademik yılı başında ve sonunda 2 kez sınav uygularız ve sınav sonuçlarında aldığımız raporlara göre öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamaları için onlara rehberlik ederiz. 

İkinci yabancı dil olarak İspanyolca/Almanca eğitimi verilir.  İkinci yabancı dil için uluslararası sınavlara girmek isteyen öğrencilerimiz, bu sınavlara girmek için yabancı dil öğretmenleri tarafından yönlendirilir ve sınava hazırlık için etüt çalışmalarına katılır. 

Öğrencilerimiz, Yabancı Dil ile ilgili çalışmalarına ders dışı MUN, Drama ve DELE gibi kulüplerde devam ederler. Bu sayede öğrencilerimizin yabancı dili kullanmaktan keyif almalarını ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlamayı hedefleriz.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Öğrencilerimizin kendisini tanıyan ,içerisinde bulunduğu ergenlik dönemi gelişim özelliklerinin farkında olan ve bu döneme  uyum sağlayabilen , problem çözme becerilerine sahip , duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilen, akranları ile uyumlu iletişim kuran , ilgi ve yeteneklerinin farkında olan ve bireyin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflerini belirlemesine yönelik çalışmalar temel hedeflerimizi oluşturmaktadır. 

Öğrencilerimizin sosyal ,duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla PDR birimimiz sorun  odaklı değil, tüm öğrencilere yönelik programlı ,sistematik ve önleyici rehberlik anlayışını benimsemektedir.

Bu doğrultuda;

 • Akademik Gelişimi İzleme ve Destekleme Çalışmaları
 • Öğrencilerimizin eğitsel ve kişisel ihtiyaçlarına yönelik test ve envanterler 
 • YKS Sınav Desteği, Yönlendirmeleri ve Süreç Planlamaları
 • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Çalışmaları 

Rehber Öğretmenler Tarafından Yıl İçinde Yürütülen Çalışmalar

 • Bireysel öğrenci-veli  görüşmeleri,
 • Grup çalışmaları,Rehberlik Dersleri
 • Düzenli periyotlarda veli bültenleri
 • Veli seminerleri

PDR-Öğretmen görüşmeleri(Öğretmenler ile eşgüdümlü olarak öğrenciye yönelik yapılması planlanan  takip,destek,müdahale çalışmaları )

Ölçme ve Değerlendirme

Tarhan Koleji, eğitim öğretim politikalarını yeniden yapılandırmaya temel olacak verileri toplamak ve değerlendirmek; öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini belirlemek üzere ölçme ve değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmalar yürütülürken Akademik Direktör, Koordinatörler, Okul Müdürleri, Bölüm Başkanları, Müdür Yardımcıları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve ilgili öğretmenler işbirliği içerisinde hareket etmektedirler.

Genel ilkemiz, “Her öğrenci her türlü yeni bilgiyi, kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir.” ilkesidir. Ölçme ve değerlendirme sistemimiz; eğitim sistemimizin ve eğitim programlarımızın ayrılmaz birer parçasıdır.

 • Öğrenci Gelişim Raporları
 • Yabancı Dil Öğrenci Gelişim Raporları 
 • Değerlendirme Ölçekleri
 • Hazır Bulunuşluk Sınavları
 • Ünite Değerlendirme Sınavı- (ÜDS)
 • Konu Tarama Testleri (KTT)
 • Yazılı Sınavlar
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

Etkinlikler

Kurs & Etüt& Kamp Çalışmalarımız

Eğitim-öğretim süreci boyunca çeşitli ölçme değerlendirme teknikleri ile öğrencilerimizin akademik durumları değerlendirilmekte olup bununla ilgili velilerimiz bilgilendirilmekte ve öğrencilerimiz bireysel ve grup olarak planlanan kurs etüt ve kamp çalışmaları ile desteklenmektedir. Ayrıca evde yapılabilecek bireysel çalışmalar konusunda öğrenci ve velilerimize rehberlik yapılmaktadır. 

Kulüpler

Ders saatleri içinde yapılan Kültürel & Sanatsal, Bilimsel & TeknolojikYabancı DilSportif ve Kişisel Gelişim çalışmalar KULÜP olarak adlandırılmıştır

Ders programlarından ayrı ve bağımsız, Tarhan Kolejinin temel felsefesine uygun, değişik alanlarda tamamlayıcı ve geliştirici programlarla öğrencilerin gereksinimlerini karşılayarak tüm ve çok yönlü gelişimlerini sağlamak,

 • Öğrencilere Kültürel & Sanatsal, Bilimsel & Teknolojik, Yabancı Dil, Sportif ve Kişisel Gelişim alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek bireysel yeteneklerini açığa çıkarmalarına, bunları kullanabilmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin paylaşımcı, demokratik, katılımcı, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirerek, grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek; özgüven duygularını artırmak,
 • Öğrencileri, zorunlu dersler ortamı dışına taşıyarak, bir ölçüde zihinsel ve duygusal olarak rahatlamalarını sağlamak; böylece eğlenerek eğitilmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek,
 • Öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünme, projelendirme, üretkenlik yetilerini geliştirme, sorumluluk duyma, toplumsal yaşama uyum sağlama, bulundukları ortamdan, toplumsal yaşamdan ve genel olarak yaşamdan zevk alma, iletişim kurma, okul yaşamını sevme gibi çok yönlü gelişimlerine ortam hazırlamak,

Kültürel Ve Sanatsal Kulüpler

 • POP ORKESTRASI
 • KARİKATÜR VE MİZAH
 • KEMAN
 • RESİM ATÖLYESİ
 • EBRU ATÖLYESİ
 • TİYATRO KULUBÜ
 • MÜZİKAL ORF ÇALIGILARI
 • RİTİM VE PERKÜSYON ATÖLYESİ 
 • FOTOĞRAFÇILIK 
 • MODA TASARIM
 • QUILLING (KAĞIT KIVIRMA) 
 • KISA FİLM 
 • TAKI TASARIM
 • PANTOMİM 
 • DRAMA
 • MUTFAK SANATLARI
 • MODA TASARIMI
 • GÖRGÜ KURALLARI
 • MEDYA OKUR YAZARLIĞI
 • SİNEMA KULÜBÜ
 • BİLMECE BULMACA 
 • GELENEKSEL EL SANATLARI
 • SERAMİK
 • YARATICI SANAT
 • HALK OYUNLARI

Bilimsel Ve Teknolojik Kulüpler

 • ARDUNIO
 • WEB 3.0
 • DRONE
 • MATEMATİK 
 • GERİ DÖNÜŞÜM 
 • OYUNCAK TASARIMI 
 • 3D OYUN KODLAMA VE TASARI
 • BİLİM KAHRAMANLARI 
 • STEM & MAKER ATÖLYESİ
 • TÜBİTAK (Ortaokul) 
 • TÜBİTAK (Lise) 
 • MATEMATİK OLİMPİYAT
 • FEN BİLİMLERİ OLİMPİYAT
 • COĞRAFYA GENÇ KAŞİFLER
 • TARİH KULÜBÜ
 • GENÇ MUCİTLER
 • DÜŞÜNME BECERİLERİ

Yabancı Dil Kulüpler

 • KET Club (CAMBRIDGE EXAMS)
 • PET Club (CAMBRIDGE CLUB)
 • FCE Club (CAMBRIDGE CLUB)
 • J’MUN / MUN CLUB
 • ERASMUS 
 • AKTİVİTE DEUTCH 
 • ENGLISH READING CLUB
 • COMMUNICATION CLUB
 • MAGAZINE CLUB
 • DUBBING CLUB
 • DELE KULÜBÜ (İSPANYOLCA)
 • TELC / FİT KULÜBÜ (ALMANCA)
 • SHAKESPEARE CLUB
 • POETRY CLUB
 • MOVIE CLUB
 • CREATIVE WRITING CLUB
 • TARHAN TALKS CLUB
 • YLE CLUB (CAMBRIDGE EXAMS)
 • DRAMA CLUB
 • DEBATE CLUB

Sportif Kulüpler

 • VOLEYBOL
 • FUTBOL
 • MASA TENİSİ
 • SATRANÇ
 • CİMNASTİK
 • ORYANTİRİNG
 • BASKETBOL
 • ÇOCUK YOGASI
 • PİLATES
 • FİTNESS